استفاده از جایگزین شیر برای

جایگزین های شیر از نظر پروتئین و چربی تفاوت زیادی دارند. نوع و کیفیت عناصر تشکیل دهنده نیز بسیار متفاوت است. تولید کنندگان محصولات لبنی باید با ترکیبات و آنالیز جایگزین شیر آشنایی داشته باشند تا از صحت مواد مورد نیازشان اطمینان یابند.

ادامه مطلب