خوراک جایگزین شیر خشک بزغاله S.F.C

اگرچه هنوز شکافهای بزرگی در شناخت بز و بخصوص تغذیه بز وجود دارد ، اما داده های خوبی در دسترس است تا تولید کنندگان بتوانند کارهای خوبی برای تغذیه بزغاله – تولد تا پرورش انجام دهند.

مانند همه دام های جوان ، به اندازه کافی نمی توان تأکید کرد ، که چگونه بزغاله ها در ۲۴ ساعت اول زندگی تغذیه می شوند …. یا در هفته اول زندگی.…؛ و یا در ماه اول زندگی … .

میزان و نحوه رشد  ماده های جایگذین در سال اول زندگی ، تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی تولید آنها (تولید مثل و یا تولید شیر) در طول زندگیشان دارد.

ادامه مطلب