تماس با ما :

بیماری کتوز:

 • کاهش گلوکز کاهش شیر
 • فعالیت لیپاز تجزیه چربی
 • آزاد شدن اسیدهای چرب
 • افزایش جذب کبدی اسیدهای چرب فرار
 • افزایش جذب پستانی اسیدهای چرب فرار
 • افزایش مقدار چربی کبد
 • کاهش تری گلیسیریدهای خون و عدم پاسخ صحیح کبد

درمان:

۱-تزریق وریدی گلوکز                         ۵۰۰ cc  محلول لوکز ۴۰%

۲-هورمون ها                     گلوکوکورتیکوئید

۳-پیش ساز گلوکز                          پروپیونات سدیم

                                                پروپیلن گلیکول

پیش گیری:

 • جلوگیری از چاقی گاو در هنگام زایمان
 • افزایش کنسانتره در پایان دوره خشک
 • علوفه و غلات با کیفیت بالا ۱/۳
 • عدم تغییر در جیره پس از زایمان
 • استفاده از غذای نگهداری در دوره خشک

 

 • سطوح استاندارد مواد پروتئینی و معدنی

 

 • عدم استفاده از سیلو و غلات با رطوبت بالا

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم