سقط جنین در بز و گوسفند

عوامل عفونی و غیرعفونی در ایجاد سقط جنین در بز و گوسفند

عوامل عفونی و غیر عفونی در ایجاد سقط جنین در بز و گوسفند باعث خسارات اقتصادی و بهداشتی ...