فاکتورهای غیرتغذیه ای مؤثر بر ترکیبات شیر

مرحله شیردهی: بالاترین درصد چربی و پروتئین شیر،اواخرشیردهی و پایین ترین سطح آنها در بعد از زایمان مخصوصا پیک تولید می باشد.

سن: از اولین تا پنجمین دوره شیردهی به علت افزایش سطح تولید شیر به ازای هر دوره،چربی شیر ۰٫۲% و پروتئین شیر ۰٫۲-۰٫۵% کاهش می یابد.

فصل: در فصول گرم و مرطوب ،کاهش درصد چربی و پروتئین شیر اتفاق می افتد و در فصل زمستان افزایش تدریجی در ترکیبات (چربی و پروتئین)شیر را شاهد هستیم .این تغییرات تحت تاثیر نوع خوراک ونحوه خوراک دادن تعدیل یا افزایش می یابد.

ورم پستان: ورم پستان،چربی و کازئین شیر را کاهش می دهد.

اشتباهات فنی: مشکلات خنک کردن شیر و تانک،نمونه گیری و لوله کشی،بی دقتی در انتقال شیر می توانند منجر به کاهش چربی و پروتئین شیر گردند.

ژنتیک و وراثت: شیر همبستگی مثبتی با مقدار چربی و پروتئین خود دارد ولی با درصد چربی و پروتئین دارای همبستگی منفی می باشد.