عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها در جوجه های گوشتی

ویتامین ها عوارض ناشی از کمبود در جوجه گوشتی
ویتامین A کاهش رشد ، ضعف و لاغری ،کاهش مقاومت بدن در برابربیماری ها ،خشکی چشم، شب کوری
ویتامین  B1 کاهش رشد،افزایش ضریب تبدیل غذایی ، بیماری ستاره نگری
ویتامین  B2 کاهش رشد ، افزایش ضریب تبدیل غذایی ، کاهش تحمل در برابراسترس حرارتی ، فلجی پنجه خمیده
ویتامین  B3 کاهش رشد ، آماس مخاط زبان و دهان، رشد ناکافی پرها ،  درماتیت سروپا ،تورم زانو ، پرانتزی شدن پاها
ویتامین  B5 کاهش رشد ، کاهش مقاومت بدن ،  ایجادضایعات جلدی در پوست وپا
ویتامین  B6 رشد ناقص استخوان ها ،کاهش وزن گیری
ویتامین  B9 کاهش رشد ، رشد نامناسب پرها ، کم خونی ، پروزیس
ویتامینB12 کاهش رشد،افزایش ضریب تبدیل غذایی،کاهش مقاومت بدن ،کم خونی، افزایش موارد خراشیدگی سنگدان
ویتامین  D3 کاهش رشد ، نرمی استخوان ها ، ضعف پاها
ویتامین  E کاهش رشد ، کاهش مقاومت بدن ،بیماری جوجه دیوانه ، تحلیل عضلات خیز زیر جلدی
ویتامین  K3 خونریزی زیرجلدی ، اختلال در رشد ونمو استخوان ، افزایش خراشیدگی سنگدان
ویتامین  H2 کاهش رشد، ضعف درپردرآوری، زبروپوسته شدن پاها، شکاف در کف پاها، ضایعات دهانی وپلکی ،نرمی استخوان
کولین کلراید کاهش رشد ، پهن شدن مفصل مچ ، نرمی استخوان