عوارض ناشی از کمبود مواد معدنی در جوجه های گوشتی

نام ماده عوارض ناشی از کمبود در جوجه گوشتی
منگنز کاهش رشد ، عدم تعادل ، تغییر شکل اسکلت بدن
آهن کم خونی
روی کاهش رشد ، پوسته شدن پاها و پنجه ها، سایش پرها
مس کم خونی
ید کاهش رشد
سلنیوم کاهش رشد ، تحلیل عضلات ، خیز زیر جلدی