برنامه اولیه واکسیناسیون بز

ماده های باردار

 

  • ماده ها را در طول ماه آخر بارداری برای کلستریدیوم پرفرنژنس نوع C و D و C.tetani، واکسینه کنید همچنین واکسن CD & T را تزریق کنید.

 

نوزادان

 

  • نوزادان را در ۱ تا ۲ ماهگی نسبت به کلستریدیوم پرفرنژنس نوع C و D و C.tetani ایمن کنید؛ این ایمن سازی را در ۳-۴ هفته تکرا کنید.

 

بز های جوان و یکساله ها

  • بز های جوان و یکساله ها را هم زمان با ماده های آبستن واکسینه نمائید، با تاکید بر گونه های کلستریدیوم.
  • در مناطق بومی، واکسن هاری و لپتوسپیروز ممکن است ارزشمند باشد.

 

ماده های پرورشی

  • ماده های پرورشی را نسبت به کلامیدیا و کمپیلوباکتر قبل از زادآوری واکسینه کنید و در اواسط بارداری واکسیناسیون را تکرار کنید.