بز

طول عمر: ۸-۱۲ سال

چرخه حرارتی فحلی: ۱۸-۲۳ روز

طول حرارت: ۱۲-۳۶ ساعت

بارداری: ۱۴۵-۱۵۵ روز

وزن هنگام تولد: در حدود ۵/۸ پوند (وابسته به نژاد)

سن بلوغ: ۴-۱۲ ماه

سن از شیر گرفتن: حدود ۴-۵ ماه (وابسته به نژاد)

وزن شیرگیری: ۳۰-۴۰ پوند

میانگین افزایش وزن روزانه : ۰٫۲-۰٫۵ پوند در روز

درجه حرارت بدن: ۱۰۲٫۵-۱۰۴ درجه فارنهایت

پالس / ضربان قلب: ۶۰-۸۰ ضربه در دقیقه

نسبت تنفس: ۱۵-۳۰ تنفس در دقیقه

بیشاخ: حدود ۳-۵ روز

یک گروه از بزها ، trip نام دارند.

مولکول های چربی در شیر بز پنج برابر کوچکتر از مولکول های چربی موجود در شیر گاو است. بنابراین شیر بز در معده در ۲۰ دقیقه در مقابل حدود ۶۰ دقیقه برای شیر گاو، شکسته می شود.