مکمل ویتامینه معدنی مخصوص گاو خشک

مکمل غذایی ویتامینه – معدنی مخصوص گاو خشک

هر کیلو گرم مکمل غذایی ویتامینه حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin A

۱,۰۰,۰۰۰ IU

Vitamin D3

۲۰۰,۰۰۰

IU

Vitamin E

۱۰,۰۰۰

IU

Antioxidant

۸۰۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

 

 

هر کیلو گرم مکمل غذایی معدنی حاوی موارد زیر می باشد:

 

Calcium

۳۰۰

gr

Phosphorus

۲۰

gr

Magnesium

۲۰

gr

Copper

۳۰۰

mg

Manganese

۳,۰۰۰

mg

Zinc

۳,۰۰۰

mg

Cobalt

۱۰۰

mg

Iodine

۱۰۰

mg

Selenium

۳۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

 

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

مقدار مصرف :

– به ازاء هر رأس گاو خشک روزانه ۱۰۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۱۰۰ گرم از مکمل معدنی

– به ازاء هر رأس تلیسه ۵۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۵۰ گرم از مکمل معدنی

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه