گاو شیری

توضیحات مربوط به تغذیه و سلامت گاو شیری

 

● خوراک ویژه گوساله SFC

● کنسانتره ۵ درصد مخصوص گاو شیری

● مکمل غذایی ویتامینه معدنی مخصوص گاو شیری یک

● مکمل غذایی ویتامینه معدنی مخصوص گاو شیری سه

● مکمل غذایی ویتامینه معدنی مخصوص گاو شیری دو

● کنسانتره استرس گرمایی مخصوص گاو شیری