25 Nov

اهمیت زیاد قدرت پاها در گاو شیری

اهمیت زیاد قدرت پاها

مهندس حمید رضا کامیارنژاد و مهندس جواد خانی

در صنعت مدرن پرورش گاو شیری قدرت دست و پا اهمیت حیاتی دارد . قدرت دست و پا یکی از فاکتورهایی است که مشخص می کند که آیا یک گاو دارای طول عمر تولیدی است یا خیر . کیفیت پایین دست و پا خصوصا سم ها ؛ یکی از دلایل اصلی است که گاوها در سن پایین حذف میشوند. نژاد ؛ جایگاه و مدیریت بهتر ؛ راهکارهای موثری برای کاهش مشکلات دست و پا و سم هستند.

برای اکثر پرورش دهندگان گاو شیری در دنیا وضعیت دست و پا و سمها یک نگرانی اولیه میباشد. متخصصین و کارشناسان ارزیابی تیپ این صفت را بعنوان یک صفت بسیار مطرح بیان می کنند. گاوهایی که در ارزیابی یک نمره کمی برای دست و پا می گیرند هیچ مزیت و جایزه ای نمی گیرند.برنامه های اصلاحی مختلف جهان از تاثیر قدرت دست و پا و سم ها به صورت یک اثر معنی دار و مهم روی تیپ تاکید دارند و به صورت یک شاخص مهم در پایداری و ماندگاری بیان می کنند. پرورش دهندگان گاوهای شیری ترجیح می دهند گله هایی را مدیریت کنند که با مشکلات کمتری روبرو باشند. و آنها گاو نری با شاخص ماندگاری خیلی زیاد را انتخاب می کنند و این صفت (پایداری و ماندگاری) شاخصی برای راحتی و آسایش گاو است.

گله های صنعتی

گله های مدرن گاو شیری با تعداد زیاد دام از پیشرفت ژنتیکی پیوسته ای در جهت افزایش تولید شیر استفاده می کنند . در این گله ها همچنین به یک سیستم مدرن جایگاه و تجهیزات نیاز است. نوع و کیفیت کف جایگاهها فشار و صدماتی را روی سم ها وارد می کند که می تواند سبب بعضی مشکلات گردد. این مشکلات دلایل اصلی برای گاوهایی است که در سنین پایین حذف میشوند.با توجه به تمام توصیه های صورت گرفته در این مورد این حقیقت وجود دارد که همیشه مشکل دست و پا و سم ها برای گاوها وجود دارد.
مدیریت همچنین یک اثر مشخص و روشن برای کاهش مشکلات دست و پا دارد . اصلاح گرها و بهبود دهنده ها بسیاری از روشها را برای بهبود سطوح گله برای کیفیت دست و پا و سم ها (پنجه ها) پیشنهاد می کنند. یک فعالیت حیاتی و خیلی مهم انتخاب گاوهای نر برتر است . ارزش اصلاحی بیان کننده این است که گاوهای نر مختلف می توانند پیشرفت بهتری را در کیفیت دست و پا در جهت ماندگاری داشته باشند. اما باید این دو نکته را مد نظر قرارداد: اول اینکه نتایج گزارش شده از ارزیابی صفات نسبت به میانگین پیش بینی شده آن صفات در دختران گاو نر است . دوم اینکه گاوهای نر فقط۵۰ درصد از اثرات نشان داده شده انتقال می دهند و ۵۰% دیگر بوسیله مادر منتقل میشود. گزارشات رتبه بندی اطلاعات اصلاح گرها و اطلاعات خود دامداران بسیار مهمتر از ارزش اصلاحی گاوهای نر انتخاب شده هستند.

خلاصه:
دراصلاح نژاد ؛ بهبود و اصلاح دست وپا و سم ها نیاز به یک سری ترکیبات(شاخص های) جمعی دارد. بسیاری از صفات تیپ روی قدرت دست و پا اثر می گذارند و این صفات برای پرورش دهنده گاو شیری و برای تجزیه و تحلیل درست از ارزش اصلاحی و شاخص های گاو نر انتخاب شده خیلی مهم هستند.

امتیازات برای کیفیت دست و پا

هنگامی که ما به ارزش اصلاحی یک گاو نر مورد استفاده نگاه می کنیم در وهله اول ما کل اطلاعات مربوط به پاها را چک می کنیم . شکل یک، وضعیت رتبه بندی را بوسیله ارزیاب نشان داده است . چگونه اسکورهای مختلف رکوردبرداری می شوند.
نمره کل
هنگامیکه یک ارزیاب گاوها را ارزیابی می کند گاوها یک نمره کل را دریافت می کنند . این نمره بین ۷۱ تا ۱۰۰ متغیر است و نمره ۸۰ یک اسکور میانگین است. سپس این اسکور به صورت یک ارزش اصلاحی کیفیت پا برای گاونر محاسبه میشود. ارزش اصلاحی ۱۰۰ نشان می دهد که وضعیت دست و پا برای گاو نر دارای ارزش اصلاحی متوسطی است و حاصل نتایج ارزیابی صفات دست و پا در دختران این گاو نر بوده که بطور میانگین نمره ۸۰ گرفته اند. اگر ارزش اصلاحی بالاتر باشد دختران گاو نر دارای میانگین بالاتری از ۸۰ خواهند بود. یک نمره کل تمام اطلاعات مربوط به پاهای دختران را نشان نمی دهد. دختران این گاو نر شاید دارای پاهای صاف و عمیق باشند و یا دارای پاهای داسی باشند.
خلاصه: همیشه ارزشهای اصلاحی مشخص شده را چک کنید.

پاها از منظر عقب

هنگامیکه پاها را از دید عقب ارزیابی می کنیم ما گاو را بر اساس توانایی پاهایش برای تحمل وزن بدن روی چهار انگشت(سم) دسته بندی می کنیم. اگر این صفت دارای هر نوع انحراف باشد(نزدیک شدن استخوانهای مفصل خرگوشی به همدیگر) این می تواند ناشی از کاهش سلامتی انگشتان سم باشد . این شکل پاها که دارای مفصل های خرگوشی نزدیک هستند شاید مربوط به درد انگشتان (سم ها) است. همچنین ساختمان و موقعیت تورال ( فضای بین استخوان هیپ و پین) می تواند دلیل این انحراف باشد.

پاها از منظر جانبی

صفت پاها از دید کناری یک ویژگی اپتیمم و ایده ال را دارند. هنگامیکه از دید جانبی پاها را نگاه می کنیم یک توزیع یکسانی از وزن گاو روی سم ها وجود دارد .با این حالت شانس زیادی وجود دارد که از پنجه ها (سم ها) به طور کامل و مناسب استفاده شوند و بنابراین صدمه کمتری را متحمل شوند. سمهای بسیار زاویه دار (زاویه بیش از ۴۵) این مشکلات را با افزایش وزن و سن دام نمایان خواهند کرد. این مشکلات به صورت مفاصل متورم مچ پا و مشکلات پنجه ها (سم ها) نمایان می شوند. اسکور حرکتی این گاوها کاهش می یابد . پاهایی که صاف نیستند می تواند سبب افزایش فشار بخصوص در قسمت ضعیف پنجه ها (سم ها) شود که این حالت روی حرکت گاو اثر می گذارد.

زاویه سم

زاویه سم مناسب در حالت نرمال ۴۵ درجه است . این زاویه شکل پاها را تا حد زیادی تعیین می کنند. گاوهایی با حرکت متعادل و پاهای عمیق اغلب دارای سم های کوتاه عمیق هستند(بیش از ۴۵ درجه) که به سختی رشد می کنند (رشد کم) و یا اصلا رشد نمی کنند. مشکلات این گاوها با افزایش وزن و سن افزایش می یابد . گاوهایی با پاهای داسی شکل اغلب دارای یک سم بلند و صاف هستند.

حرکت(راه رفتن)
کیفیت پاها نشان دهنده حرکت واقعی (راه رفتن) گاو است. هیچ گاوداری نمی تواند ساختمان پای گاو را بخوبی شرح دهد مگر خود گاو آنهم زمانی که براحتی راه می رود و قدم بر می دارد . یک ایده و نظریه خوب این است که اگر می خواهید گاوها بخوبی توانایی حرکت کردن در آینده را داشته باشند باید امروز سایر صفات مربوط به دست و پا را نظیر پا از منظر عقب و کنار و اسکور حرکتی گاو را در نظر بگیریم.

در یک نگاه برای شکل های بالا

یک گاو نر با اسکور بالا در وضعیت عالی دارای توانایی مشخصی برای بهبود ژنتیکی پاها در دخترانی با پاهای مناسب و متعادل نیست. در اینجا یک مثال از ارزش اصلاحی یک گاو نر آمده است:
حرکت زاویه سم پاها از منظر کنار پاها از منظر عقب نمره کل
۱۰۸ ۱۰۶ ۹۴ ۱۱۰ ۱۱۴
در نگاه اولیه این گاو نر دارای ارزش اصلاحی بالایی برای کیفیت پاها است . قطعا این درست است ؛ اما هنگامی که یک پرورش دهنده تصمیم می گیرد که این گاو نر را با یک ماده گاو ی با یک پاهای نسبتا عمیق و متعادل جفتگیری دهد ؛ شاید این نتایج خیلی نا امید کننده باشند.زیرا این گاو نر صفت پاهای بسیار عمیق را انتقال می دهد (زیرا پاها از منظر کنار امتیاز ۹۴ دارد) از جنبه دیگر؛ هنگامیکه یک گاو دار را با استفاده از یک برنامه انتخاب ؛ قصد بهبود دست و پا در گله خود را دارد باید از همه اطلاعات موجود در جهت صحیح استفاده نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 17 =